Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Properties, electrical / สมบัติทางไฟฟ้า

สมบัติทางไฟฟ้า

สมบัติของวัสดุที่ตอบสนองต่อการกระทำทางไฟฟ้า เช่น ค่าความต้านทาน (resistance) ค่าการนำไฟฟ้า (conductance)

ค่าไดอิเล็กทริก (dielectric) เป็นต้น(เข้าชม 533 ครั้ง)

สมัครสมาชิก