Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Steam economy

Steam economy เป็นสัดส่วนระหว่างอัตราที่มวลไอน้ำระเหยออกจากของอาหารเหลวที่ป้อนเข้าเครื่องระเหย (evaporator)
ต่ออัตราของไอน้ำที่ใช้

 

Steam Economy =          ปริมาณน้ำที่ระเหย

                                       ปริมาณไอน้ำที่ใช้

 

ค่า steam economy ใช้เพื่อการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องระเหย เครื่องระเหยที่มีค่า steam economy สูงกว่า
จะเป็นเครื่องระเหยที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าด้วย

 

 (เข้าชม 543 ครั้ง)

สมัครสมาชิก