Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Threshold / เทรสโฮลด์

เทรสโฮลด์ (threshold) คือ ค่าอินพุตที่น้อยที่สุดที่เครื่องมือวัด (instrument) หรือ ทรานสดิวเซอร์ (transducer) เริ่มแสดงเอาต์พุตออกมา โดยในช่วงเริ่มต้นเครื่องมือวัดอยู่ในตำแหน่งศูนย์ (ไม่มีอินพุต) เมื่อได้รับอินพุตเครื่องมือวัดยังคงไม่แสดงเอาต์พุตออกมาจนกระทั่งถึงอินพุตค่าหนึ่ง เครื่องมือวัดจะแสดงเอาต์พุตออกมา (ดังรูป) โดยเทรสโฮลด์เป็นคุณลักษณะหนึ่งของเครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับอธิบายการเกิดบริเวณไร้การตอบสนอง (dead zone/dead band) ของเครื่องมือวัดหรือทรานสดิวเซอร์

ผลของเทรสโฮลด์

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555) 

 

สำหรับการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส (sensory evaluation) เทรสโฮลด์จะหมายถึงความเข้มข้นต่ำสุดที่ประสาทสัมผัสสามารถรับรู้ เช่น ได้กลิ่น ได้รับรส หรือจดจำสารนั้น 

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

 (เข้าชม 383 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก