Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Comparative cleanability

Hygienic Design Glossary (Originally published by EHEDG)

Comparative cleanability

The cleanability of equipment relative to a reference

Cleanablility หมายถึง ทำความสะอาดได้ง่าย ใช้สำหรับอุปกรณ์ในการแปรรูปอาหารที่ออกแบบอย่างถูกสุขลักษณะ จะต้องสามารถทำความสะอาดได้ง่ายทั้งระบบ Cleaning in place (CIP) และระบบ Cleaning out of place (COP) เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของจุลินทรีย์ที่จะทำให้อาหารไม่ปลอดภัย

Comparative cleanability หมายถึง ความสามารถในการทำความสะอาดของอุปกรณ์เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งอ้างอิง(เข้าชม 604 ครั้ง)

สมัครสมาชิก