connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Omega-3 fatty acid / กรดไขมันโอเมกา-3

กรดไขมันโอเมกา-3 (Omega-3 fatty acid) ใช้สัญญลักษณ์ ω-3 fatty acidหมายถึงกรดไขมัน (fatty acid) ชนิดกรดไขมันไม่อิ่มตัว ที่มีตำแหน่งพันธะคู่ (double bond) หลายพันธะ (polyunsaturated fatty acid) และมีพันธะคู่หนึ่ง อยู่ที่ ตำแหน่งเฉพาะคือ ω-3โดยนับจากด้านปลายที่มีหมู่เมทิล (CH3-) ของกรดไขมัน

- กรดแอลฟา-ลิโนเลนิก (α-linolenic acidหรือ Alpha-linolenic acid, ALA) มีจำนวนคาร์บอน 18 อะตอม

- กรดไอโคซาเพนตาอีโนอิก (Eicosapentaenoic acid ,EPA) มีจำนวนคาร์บอน20 อะตอม

- กรดโดโคซาเฮกซะอีโนอิก (Docosahesaenoic acid ,DHA) มีจำนวนคาร์บอน22 อะตอม

Omega-3 fatty acid

ในทางโภชนาการ กรดไขมันโอเมกา-3 เป็นกรดไขมันที่จำเป็น (essential fatty acid) ซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างได้เองต้องได้รับจากการบริโภคอาหารเท่านั้น

ร่างกายสามารถเปลี่ยน กรดลิโนเลนิกชนิดแอลฟา (ALA) ซึ่งมีจำนวนคาร์บอน 18 อะตอม ไปเป็นกรดไอโคซาเพนตาอีโนอิก (Eicosapentaenoic acid ,EPA) ท่ีมีจำนวนคาร์บอน20 อะตอม และกรดโดโคซาเฮกซะอีโนอิก (Docosahesaenoic acid ,DHA) ที่มีจำนวนคาร์บอน22 อะตอม ได้ แต่เกิดขึ้นได้ช้าและในปริมาณจำกัด

แหล่งที่พบ

น้ำมันปลา (fish oil)

ที่มา: http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=71(เข้าชม 2,294 ครั้ง)

สมัครสมาชิก