Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Tertiary Butyl Hydro Quinone / TBHQ

Tertiary Butyl Hydro Quinone เรียกย่อว่า TBHQ เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) มี E-number คือ E319 เป็น
phenolic compounds ใช้เพื่อเป็นเป็นสารกันหืน (antioxidant) ป้องกันการหืน (
rancidity) ที่เกิดจากปฏิกิริยาการออกซิเดชัน
ของลิพิด (
lipid oxidation)

TBHQ ละลายในน้ำได้เล็กน้อย ละลายได้ปานกลางในไขมัน ใช้กับอาหารทอด และไขมัน น้ำมันพืช น้ำมันสำหรับทอด (frying) อาหาร

ADI = 0.2 mg/kg body weight(เข้าชม 2,189 ครั้ง)

สมัครสมาชิก