Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Butylated hydroxytoluene / BHT

Butylated hydroxytoluene หรือเรียกย่อว่า BHT เป็นสารประกอบฟีนอล (phenolic compound) ที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ใช้เป็นสารต้านออกซิเดชัน (antioxidant) ป้องกันการหืน (rancidity) ของไขมันและน้ำมันจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของลิพิด (lipid oxidation) เช่นเดียวกับ BHA มักผสมรวมกับวัตถุกันหืนชนิดอื่น เพื่อเสริมให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

ปริมาณการใช้

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 84 อนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยอาจจะใช้เพียงอย่างเดียว หรือใช้รวมกับวัตถุกันหืนชนิดอื่นที่กำหนดไว้ แต่ปริมาณแกลเลตต้องไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของอาหาร

อาหารที่ใช้

ใช้กับ น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์ขนมอบ (bakery) ผลิตภัณฑ์เนื้อ (meat product) ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ น้ำมันหอมระเหย เป็นต้น

BHT ยังใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay โดยใช้เป็นสารมาตรฐานที่ออกฤทธิ์ต้าน      อนุมูลอิสระ(เข้าชม 4,413 ครั้ง)

สมัครสมาชิก