Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Achromobacter / แอโครโมแบคเตอร์

Achromobacter เป็นชื่อสกุลของ แบคทีเรีย มีรูปร่างเป็นท่อน เคลื่อนที่ด้วยแฟลเจลลา (flagella) เป็นแบคทีเรียประเภทที่ต้องการออกซิเจน (aerobic bacteria) เจริญได้ดีในภาวะที่มีอากาศเท่านั้น (obligate aerobe)

แหล่งที่พบ

Achromobacter พบทั่วไปในสิ่งแวดล้อม และพบปนเปื้อนอยู่ในอาหาร เช่น ผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์

บทบาทของ Achromobacter ในอาหาร

Achromobacter เป็นสาเหตุทำให้อาหารหลายชนิดเน่าเสีย (microbial spoilage) เช่น(เข้าชม 1,116 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก