connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Food for spirit / สอนอาหาร สอดแทรกคุณธรรม ตามกรอบ TQF

Food for spirit
   
1 ความมีวินัย : การตรงต่อเวลา
2 ความมีวินัย: การแต่งกาย
3 ความมีวินัย : สุขลักษณะส่วนบุคคล
4 ความสะอาดของสิ่งแวดล้อม
5 ความเป็นระเบียบส่วนบุคคล :การบริหารเวลา
6 ความเป็นระเบียบส่วนบุคคล : ชีวิตประจำวัน
7 ความเป็นระเบียบของสังคม
8 การตั้งเป้าหมายชีวิต
9 การตั้งใจเรียน
10 ความกตัญญูต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ
11 ความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์
12 การจับดี
13 การมีน้ำใจ
14 ความอ่อนน้อมถ่อมตน
15 ความเคารพในการศึกษา
16 ความเคารพต่อสถานที่
17 ความเคารพต่อครูบาอาจารย์
18 สมาธิกับการพัฒนาตนเอง
19 ความอดทน:ความอดทนต่อความยากลำบาก
20 ความอดทน:ความอดทนต่อทุกขเวทนา
21 ความอดทน:ความอดทนต่อการกระทบกระทั่ง
22 ความอดทน: ความอดทนต่อกิเลส
23 ความจริงของชีวิต : หลักเหตุและผล
24 ความจริงของชีวิต : วิชาชีพกับวิชาชีวิต
25 ปกติของความเป็นมนุษย์ 5 ประการ (ศีล5) 1
26 ปกติของความเป็นมนุษย์ 5 ประการ (ศีล5) 2
27 ความรับผิดชอบต่อตนเอง
28 ความรับผิดชอบต่อสังคม
29 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
30 ความซื่อสัตย์
31 ความเสียสละ
32 จิตอาสา
33 ความละอายต่อบาป
34 ว่าด้วยความรัก
35 การแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง
36 กำลังใจ
38 การให้อภัย
39 อบายมุข
40 ภาวะผู้นำ
41 พลังบวก
42 อย่ายอมแพ้
43 พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์(เข้าชม 1,673 ครั้ง)

สมัครสมาชิก