Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Lightness (L*) / L* value

L* value หรือ ค่า L* มีค่าอยู่ในช่วง 0-100 หาก ค่า L* = 0 แสดงว่า วัตถุมีสีดำ  หาก ค่า L* = 50 แสดงว่า วัตถุมีสีเทา
และหาก ค่า L* =100 แสดงว่า วัตถุมีสีขาว ดังนั้นในการวัดหาค่าสีของวัตถุหรือตัวอย่างอาหารใด หากมีค่า L* เพิ่มขึ้น
แสดงว่าวัตถุมีสีจางลง หรือสีซีดลง หากมีค่า L* ลดลงแสดงว่าวัตถุมีสีเข้ม หรือมีสีคล้ำ เช่น เมื่อเกิดปฏิกิริยาการเกิด
สีน้ำตาลที่เร่งด้วยเอนไซม์ (enzymatic browning reaction) หรือเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction หรือ
non-enzymatic browning reaction)  ตัวอย่างอาหารจะมีค่า L*ลดลง(เข้าชม 483 ครั้ง)

สมัครสมาชิก