Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Rising film evaporator

Rising film evaporator หรือ climing film evaporator หมายถีง เครื่องระเหย (evaporator) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้รระเหยอาหารเหลว เพื่อการทำให้เข้มข้น

อาหารเหลวจะป้อนเข้าจากด้านล่าง (A) ของท่อแลกเปลี่ยนความร้อนทรงกระบอกที่วางตามแนวตั้ง มีความสูง 10-15 เมตร ซึ่งด้านนอกมีไอน้ำเป็นตัวกลางให้ความร้อน เมื่อได้รับความร้อนอาหารเหลวจะเดือด และเกิดเป็นไอลอยขึ้นด้านบน มีผลให้ของเหลวเคลื่อนที่ขี้นไปตามผนังท่อเป็นฟีมส์บางๆ เกิดการระเหยและเคลื่อนที่ขึ้นไปอย่างต่อเนื่องโดยหลักการ "thermo-siphon" อาหารเหลวจะเข้มข้นขึ้น และได้อาหารเหลวเข้มข้น (concentrate) ออกทางด้านบน (C)

เครื่องระเหยแบบ rising flim evaporator ทำให้เกิดการไหลแบบปั่นป่วน (turbulent flow) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสูง ลดปัญหาการเกิดตะกรัน (fouling) ของผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืดสูง ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของเหลวและตัวกลาง อย่างน้อย 14 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดฟีมส์ที่ดีและต่อเนื่อง

 

 

A: Feed

B: Vapor

C: Concentrate

D: Heating Steam

E: Condensate

 (เข้าชม 1,110 ครั้ง)

สมัครสมาชิก