connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Spiral bourdon / บูร์ดองแบบก้นหอย

บูร์ดองแบบก้นหอย (spiral bourdon) เป็นเกจวัดความดันชนิดบูร์ดอง (bourdon gauge) ประเภทหนึ่ง มีลักษณะโครงสร้างเป็นหลอดแบนที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปวงรีและขดเป็นวงคล้ายก้นหอย ปลายหลอดด้านปิดต่อโดยตรงกับเข็มชี้วัดตำแหน่งการเคลื่อนที่ เพื่อแสดงค่าของความดันที่วัดได้ ปลายหลอดด้านที่เปิดเป็นช่องทางเข้าของความดัน มีหลักการทำงานเหมือนบูร์ดองรูปตัว c (c-type bourdon) โดยเมื่อมีความดัน (pressure) มากระทำ ก้นหอยจะพยายามคลายตัวออกทำให้ปลายด้านที่ปิดเคลื่อนที่ โดยระยะการเปลี่ยนตำแหน่งของเข็มชี้ค่าจะสัมพันธ์กับค่าความดันที่กระทำกับเกจวัด

บูร์ดองแบบก้นหอยมีย่านการวัด (range) ความดันอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1 บาร์ จนถึง 270 บาร์ ซึ่งค่าความดันสูงสุดที่วัดได้มีค่าต่ำกว่าความดันสูงสุดที่บูร์ดองรูปตัว c สามารถวัดได้ อย่างไรก็ตาม ค่าความดันที่วัดได้จากบูร์ดองแบบก้นหอยมีความแม่นยำ (accuracy) และเที่ยงตรง (precision) มากกว่าการวัดด้วยบูร์ดองรูปตัว c

    

โครงสร้างบูร์ดองรูปก้นหอย

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555) 

 

spiral bourdon tube

(ที่มา: http://emadrlc.blogspot.com/2012/07/foxboro-spiral-bourdon-tube.html)

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)

      : http://emadrlc.blogspot.com/2012/07/foxboro-spiral-bourdon-tube.html(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก