connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

x ray detecting / การตรวจสอบด้วยรังสีเอกซ์

การตรวจสอบด้วยรังสีเอ็กซ์ (x ray detecting) เป็นขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพอาหาร โดยใช้รังสีเอ็กซ์ (x-ray) เพื่อตรวจจับสิ่งปนเปื้อนที่อาจปนมาในผลิตภัณฑ์ เช่น แก้ว กระดูก เศษไม้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อุปกรณ์ที่ใช้เรียกว่า x ray detector

 (เข้าชม 7 ครั้ง)

สมัครสมาชิก