Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ผู้เชี่ยวชาญ / Specialist

 

 

[MAIN TOPIC]
ผู้เชี่ยวชาญ
ศ.ดร. นิธิยา รัตนาปนนท์
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผศ. จุฑามาศ พีรพัชระ
หัวหน้าโครงการ
ผู้เชี่ยวชาญ
อ. สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง
นักวิจัยด้านสารสนเทศ
 
ผู้เชี่ยวชาญ
ผศ.ดร. พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์
หัวหน้าแผนงานวิจัย
ผู้เชี่ยวชาญ
รศ.ดร. ปิติเขต สู้รักษา
นักวิจัยด้านสารสนเทศ
ผู้เชี่ยวชาญ
ดร. กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์
นักวิจัยด้านอาหาร
ผู้เชี่ยวชาญ
ดร. วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์
นักวิจัยด้านอาหาร
ผู้เชี่ยวชาญ
ดร. สุดาทิพย์ อินทร์ชื่น
นักวิจัยด้านอาหาร
ผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน
ผู้เชี่ยวชาญ
Hunter Lab
[DESCRIPTION]


(เข้าชม 54 ครั้ง)

สมัครสมาชิก