Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Koch's postulates

Koch's postulates

การพิจารณาดูว่าจุลินทรีย์ชนิดใดเป็นสาเหตุของการเสื่อมเสียของอาหาร อาจทำได้โดยอาศัยหลักของ Koch
(Koch's postulates) ดังนี้

1. แยกเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ที่สงสัยว่าจะเป็นสาเหตุมาเพาะเลี้ยงและพิสูจน์เอกลักษณ์ในห้องปฏิบัติการ

2. นำเชื้อบริสุทธิ์ดังกล่าวเติมลงไปในอาหาร

3. การเจริญของเชื้อที่เติมลงไป จะทำให้อาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเช่นเดียวกันกับการเสื่อมเสียที่เคยเกิดขึ้น(เข้าชม 346 ครั้ง)

comments powered by Disqus
สมัครสมาชิก