Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Dead leg

Dead leg หมายถึงส่วนของท่อ ซึ่งอยู่ในระบบ ที่มีของเหลวขังนิ่งไม่เคลื่อนที่ ทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ และมีโอกาสการปนเปื้อนไปกับผลิตภัณฑ์ เช่น aseptic processing เช่น in-line pasteurization ที่ผ่านการพาสเจอไรซ์แล้ว(เข้าชม 355 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก