Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Acetylated starch

Acetylated starch คือสตาร์ชดัดแปร (modified starch) โดยการเพิ่มหมู่ CH3CO- ที่โมเลกุลของสตาร์ซ (starch) ที่อุณหภูมิต่ำ(เข้าชม 513 ครั้ง)

สมัครสมาชิก