connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Cross-linked starch

สตาร์ชที่มีพันธะระหว่างโมเลกุล (cross-linked starch) เป็นผลิตภัณฑ์จากสตาร์ซ ประเภทสตาร์ชดัดแปร (modified starch)

กรรมวิธีการผลิต

นำสตาร์ชที่เป็นเอสเทอร์ (starch ester) มาทำปฏิกิริยากับฟอสฟอรัสออกซีคลอไรด์ (phosphorusoxychloride) หรือ
เมแทฟอสเฟต (metaphosphate) หรืออาจจะนำสตาร์ชในรูปอีเทอร์มาทำปฏิกิริยากับอิฟิคลอไรด์ไฮดริน (ephicholohydrin) ได้สตาร์ชซึ่งมีพันธะเชื่อมระหว่างโมเลกุลขึ้น พันธะนี้จะขึ้นอยู่กับหมู่ไฮดรอกซิล ซึ่งมีอยู่ในสตาร์ชนั้น ถ้าสตาร์ชที่ได้จากปฏิกิริยายิ่งมีพันธะยืดระหว่างโมเลกุลมาก เมื่อเกิดเจลาติไนเซชัน (gelatinization) ของเม็ดสตาร์ฃ (starch graunle) จะยิ่งเพิ่มแรงยึดมากขึ้น

 

สตาร์ชที่ทำให้เป็นเอสเทอร์ (ester starch) หรืออีเทอร์ แล้วมาร่วมกับการสร้างพันธะเชื่อมระหว่างโมเลกุลเพื่อให้ได้เป็นสตาร์ช ท่ีมีการนำมาใช้ประโยชน์ในอาหาร เพื่อลดการเกิดรีโทรเกรเดชัน (retrogradation) โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง (frozen food) และยังทำให้สตาร์ชมีความหนืดได้ โดยไม่เกิดเจล (gel)(เข้าชม 1,066 ครั้ง)

สมัครสมาชิก