Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Aspergillus niger

Aspergillus niger เป็นเชื้อรา (mold) ในสกุล Aspergillus

การใช้ประโยชน์

ใช้ในกระบวนการหมัก (fermentation) เพื่อผลิตกรดซิตริก (citric acid)(เข้าชม 333 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก