connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

News and Articles

นวัตกรรมอาหารพระจอมเกล้าลาดกระบัง

นวัตกรรมอาหารพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ที่มาของโครงการกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม/ความแตกต่างและความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
สืบเนื่องมาจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมส่งออกสินค้าเกษตรทั่วโลก โดยเฉพาะอาหารแปรรูปมีมูลค่ามาก โดยมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีวัตถุดิบทางการเกษตรจำนวนมากมีปริมาณและราคาไม่แน่นอน ส่วนใหญ่มีมูลค่าต่ำเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ใช้ในการผลิต นอกจากนั้นพื้นที่การเกษตรของไทยเริ่มน้อยลงเนื่องจากถูกพัฒนาไปเป็นที่อยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์อย่างอื่น ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 พ ศ 2555 2559 มียุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงอาหารและพลังงานโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยส่งเสริมสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ ให้ร่วมทำการศึกษาวิจัยร่วมกับภาคเอกชนสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการนำองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่ององค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับเกษตรและวิทยาศาสตร์ด้านอาหารของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ กลับไม่ค่อยเป็นที่เปิดเผยและไม่สามารถผลักดันให้ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ ทำให้มูลค่าของอาหารแปรรูปต่อหน่วยอยู่ในระดับต่ำ การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยการใช้วัตถุดิบจากผลผลิตการเกษตรผ่านกระบวนการแปรรูป แปลงสภาพให้เป็นอาหารที่ต้องการผู้บริโภคได้ โดยกระบวนการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบต้นน้ำ ดังนั้นสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจึงเห็นว่าการพัฒนาระบบส่งเสริมสนับสนุน Enabling System ให้เกิดการต่อยอดการนำผลงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร Food Science ไปผลิตเป็นเชิงพาณิชย์เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเพื่อเด็กอ่อน ผู้สูงอายุ เป็นต้น สำหรับช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตร จึงจัดทำเป็นกิจกรรมพัฒนาเชื่อมโยงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่เชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปครบวงจร National Food Valley เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปตลอดโซ่อุปทาน Value Food Chain ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกทั้งสร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจสามารถแข่งขันในตลาด AEC ได้อย่างมั่นใจในปี 2558 ที่กำลังจะมาถึงนี้
ข้าวลดน้ำหนัก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเจอร์ฟู้ดโปรดักส์แอนด์มาร์เก็ตติ้ง ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 79 หมู่ที่ 6 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32190 ที่ทำงาน เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ผู้ติดต่อ นายมานพ แก้วโกย หัวหน้าทีม ผศ ดร พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ โทรศัพท์มือถือ 084 5225024 ติดต่อ คุณผ่านฟ้า จันทร์ทำมา 089 7736650 โทรสาร โทรสาร 02 3298356 8 ต่อ 13 e mail naturefoodth gmail com e mail pornchaloem hotmail com ความเป็นมา ผู้ประกอบการเป็นผู้ผลิตข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ บรรจุในถุงสุญญากาศ ใช้ชื่อว่า Nature food ต้องการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ให้เป็นข้าวกึ่งสำเร็จรูปสามารถหุงสุกได้เร็ว เหมาะกับคนยุคใหม่ ที่อาศัยอยู่ในคอนโด มีจุดขาย คือเป็นข้าวลดน้ำหนัก และป้องกันโรค ผสมผัก เพิ่มสารอาหาร และทำให้มีสีสันน่ารับประทานขึ้น การให้คำปรึกษาด้านเทคนิค ข้าวลดน้ำหนัก Smart Diet Rice เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากข้าวพื้นบ้านไทย ที่คัดสรรคุณภาพชั้นพิเศษ ให้เป็นข้าวเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ที่ต้องการโภชนาการที่เพียงพอเพื่อการลดหรือควบคุมน้ำหนักอย่างมีสุขภาพดี สะดวกในการใช้ หุงสุกไว อร่อย ได้คุณค่าทางโภชนาการที่ดี ผู้ประกอบการทดลองผลิตข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูประดับปฏิบัติการ โดยต่อยอดจากงานวิจัยของ ดร เอกพงศ์ ชีวิตโสภณ ข้าวลดน้ำหนัก ใช้ข้าวกล้องหอมนิลอินทรีย์และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ผลิตจากจังหวัดสุรินทร์ ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก การเก็บเกี่ยว เพื่อให้ข้าวมีสารให้ความหอมในระดับสูง และมีเนื้อสัมผัสนุ่มนวล สีเป็นข้าวกล้อง ซึ่งยังมีชั้นรำละเอียด ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติ และจมูกข้าวซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูง และมีใยอาหารสูง Dietary Fiber ทั้งที่ละลายน้ำได้และละลายน้ำไม่ได้ ทำให้ข้าวที่ได้มีค่า glycemic index ต่ำอัตราการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลน้อย ช่วยไม่ให้หิวบ่อยจึงช่วยควบคุมน้ำหนักตัวและระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายที่ดี ข้าวที่ใช้เป็นวัตถุดิบถูกคัดคุณภาพให้ได้เฉพาะข้าวเต็มเมล็ด นำมาทำให้เกิดเจลาติไนซ์ของเป็นบางส่วน แล้วนำไปทำแห้งอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องทำแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด fluidized bed drier เพื่อคงรักษาคุณค่าทางโภชนาการ สามารถหุงสุกได้ในเวลา 10 นาที ในไมโครเวฟ ซึ่งเร็วกว่าข้าวกล้องปกติที่ใช้เวลามากกว่า 30 นาที ข้าวหุงสุกเร็วที่ได้นำมาผสมกับผักอบแห้งแบบ ได้แก่ แครอท เห็ดหอม ฟักทอง ที่ผ่านการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง freeze drying เพื่อให้สีสัน น่ารับประทาน ทั้งยังเสริมคุณค่าทางโภชนาการ และยังมีส่วนผสมของ L Carnitine ซึ่งช่วยนำไขมันไปเผาผลาญในเซลล์ที่ต้องการใช้พลังงาน ช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่า ช่วยกระชับสัดส่วนทำให้มีรูปร่างดีขึ้น เสริมฤทธิ์การลดน้ำหนักให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและกลยุทธ์การตลาด อาจารย์มานิต รัตนสุวรรณ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาด ได้ดำเนินการให้คำปรึกษาแก่ หจก เนเจอร์ฟู้ดโปรดักส์แอนด์มาร์เก็ตติ้ง ด้านกลยุทธ์ด้านการตลาด ทำการวิเคราะห์ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ทางที่ปรึกษาและผู้ประกอบการเสนอ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 1 ผู้รับคำปรึกษาสนใจผลิตภัณฑ์ข้าวนวัตกรรมใหม่ คือ ข้าวมะลินิลสุรินทร์ผสมกับข้าวกล้องหอม 2 เป็นข้าวคุณภาพสูง Premium Rice ที่มีคุณประโยชน์สำคัญคือ ช่วยลดน้ำหนักทำให้ไม่อ้วน 3 การทำข้าวรักษาน้ำหนัก เป็นจุดขายที่ดีที่ยังไม่มีมาก่อน อย่างเช่นข้าว Dietary Rice 4 เสนอให้ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีรูปลักษณ์ที่ดี เพื่อขายในราคา PREMIUM โดยทำเป็น 3 กลุ่ม ลูกค้าได้แก่ 1 ทั่วไป 2 ผู้หญิงอยากสวย ต้องการควบคุมน้ำหนัก 3 กลุ่มผู้สูงอายุและเด็ก 5 อนาคตควรขยายสายผลิตภัณฑ์เป็นPARBOILD RICE กึ่งสำเร็จรูป 6 แนะนำให้ใช้ Social Network Word of mouth ในการประชาสัมพันธ์เรื่องสรรพคุณ ในส่วนของบรรจุภัณฑ์เป็นถุงพลาสติกลามิเนต พิมพ์ 4 สี ขนาดบรรจุขนาด 400 กรัม มีสีสันดึงดูดผู้บริโภค
เครื่องดื่มรังนกแท้จากรังนกถ้ำ
บริษัท SP Seafood and Bird nest จำกัด ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 44 287 หมู่ 1 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ที่ทำงาน เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ผู้ติดต่อ นางสาวพราวพุธ แผ้วกระสินธ์ หัวหน้าทีม อ สมัคร รักแม่ ผศ ดร พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ โทรศัพท์ 02 4645707โทรศัพท์มือถือ 081 1464643 090 1717127 ติดต่อ คุณผ่านฟ้า จันทร์ทำมา 089 7736650 โทรสาร โทรสาร 02 3298356 8 ต่อ 13 e mail Enlightened71 hotmail com e mail krsamak gmail com ความเป็นมา ผู้ประกอบการเป็นผู้สัมปทานถ้ำลังกาจิว ผลิตรังนกจำหน่ายในประเทศและส่งออก ต้องการผลิตภัณฑ์รังนกสำเร็จรูป ที่มีความแปลกใหม่กว่ารังนกที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด ที่ปรึกษาแนะนำให้ใช้รังนกถ้ำซึ่งมีลักษณะเฉพาะด้านคุณค่าทางโภชนาการ มีภาพลักษณ์ที่ดี มีราคาแพงมาใช้เป็นวัตถุดิบ การให้คำปรึกษาด้านเทคนิค ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ดร พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ อ สมัคร รักแม่แนะนำผู้ประกอบการเข้ามาปรึกษาเพื่อปรึกษาและวางแผนงาน โดยมีข้อสรุปคือผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาคือเป็นผลิตรังนกถ้ำระดับพรีเมี่ยม ใช้รังนกถ้ำจากเกาะลังกาจิวซึ่งผู้ประกอบการได้รับสัมปทานแต่เพียงผู้เดียว โดยเบื้องต้นจะทดสอบในกระบวนการผลิตที่ทำให้รังนกบรรจุขวดสามารถส่งจำหน่ายได้ไม่แช่เย็น คือ ต้องผ่านการฆ่าเชื้อในระดับสเตอริไรส์ โดยการใช้หม้อฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูง ซึ่งในการพัฒนานี้งานแผนเพื่อทำการทดสอบอิทธิพลของความร้อนที่มีต่อ เนื้อรังนกและขวดของผลิตภัณฑ์ คือ ขวดที่ใช้บรรจุรังนกทางผู้ประกอบการกำลังติดต่อกับผู้ผลิตโดยต้องการขวดที่มีรูปทรงที่สวยงาม โดยได้แนะนำว่าขวดจะต้องทนความร้อนและความดันในหม้อฆ่าเชื้อได้ ในการทดสอบเนื้อรังนกให้ใช้ขวดบรรจุรังนกที่มีอยู่ในท้องตลาดในการทดสอบไปก่อน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเนื้อสัมผัส texture ของรังนกหลังผ่านการฆ่าเชื้อ โดยผู้ประกอบการจะเตรียมขวดบรรจุมาให้เพื่อทดสอบ 50 ใบ นำมาบรรจุน้ำเปล่าเพื่อทดสอบความทนทานของขวดบรรจุภัณฑ์ที่มีก่อน โดยหากขวดบรรจุทนสภาวะในหม้อฆ่าเชื้อได้ก็จึงทำการทดลองกับเนื้อรังนกต่อไป การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและกลยุทธ์การตลาด อาจารย์มานิต รัตนสุวรรณ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาด และคุณธีรยุทธ บูรณพิทักษ์สันติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบังได้ดำเนินการให้คำปรึกษา บริษัท SP Seafood and Bird nest จำกัด ด้านกลยุทธ์ด้านการตลาด ทำการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ ทางธุรกิจและให้คำปรึกษาด้านการจัดตั้งบริษัท การให้คำปรึกษาด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาจารย์ชนกมณฐ์ รักษาเกียรติ อาจารย์ประจำคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์
เยลลี่วัยทอง
บริษัท กวนอิมริชเช็สริส ประเทศไทย จำกัด ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 5 14 ถนนนเรศวร ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 ที่ทำงาน เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ผู้ติดต่อ นางสุนทรี อนุสนธิ์พัฒน์ หัวหน้าทีม ผศ ดร พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ โทรศัพท์มือถือ 081 6217744 ติดต่อ คุณผ่านฟ้า จันทร์ทำมา 089 7736650 โทรสาร โทรสาร 02 3298356 8 ต่อ 13 e mail guanimrichesrich hotmil com e mail porncheloem hotmail com ความเป็นนมา ผู้ประกอบการเป็นผู้ผลิตขนมกัมมี่เยลลี่ ผสมวิตามิน โดยเป็นคนกลางคิดสูตรและจ้าง OEM ผลิต ต้องการนวัตกรรมขนมกัมมี่เยลลี่ เพื่อสุขภาพ มีจุดขาย คือ มีความอร่อย น่ารับประทาน ผสมสารที่มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคเป้าหมาย แนะทำให้กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อกำหนดสารที่มีสรรพคุณได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย การให้คำปรึกษาด้านเทคนิค ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ดร พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ ได้ร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อกำหนดสาระสำคัญที่จะใช้เป็นส่วนผสมของ ขนมกัมมี่ เยลลี่ เพื่อผู้หญิงวัยทอง และได้ตกลงจะใช้เห็ดหลินจือแดง วิตามินรวม เป็นสาระสำคัญ และได้แนะนำให้ทดลองผลิตเยลลี่เพื่อใช้เป็นสูตรพื้นฐานก่อนการผสมสารสำคัญ และเลือกเยลลี่ ที่ใช้เจลาตินเป็นส่วนผสมหลัก ใช้มะขาม และปาปริกาเพื่อปรุงแต่งกลิ่นรส และได้ตรวจสอบคุณภาพพื้นฐาน คือ ค่าpH water activity ของผลิตภัณฑ์ที่ได้ ได้เยลลี่ทีมีเนื้อสัมผัสและรสชาติเป็นที่ยอมรับ นวัตกรรมการผลิต ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ เยลลี่วัยทองมีส่วนผสมของมะขามเปรี้ยวเข้มข้น และปาปริก้า มีรสเปรี้ยว หวาน และเผ็ดเล็กน้อย เนื้อสัมผัสเหนียวนุ่ม เป็นชิ้นขนาดเล็ก ชิ้นละ 3 กรัม อาจขึ้นรูปเป็นรูปร่างต่างๆ ได้ตามต้องการ ผลิตภัณฑ์ มีสารสำคัญหลายชนิด ที่พิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่ามีผลช่วยลดอาการดังกล่าว ประกอบด้วย สารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง Red Reishi extract ไลโคปีน Co Q 10 แร่ธาตุต่าง เช่น แคลเซียมจากสาหร่ายทะเล ช่วยบำรุงกระดูก ต่างๆ รวมทั้งวิตามิน การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและกลยุทธ์การตลาด อาจารย์มานิต รัตนสุวรรณ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาด และคุณธีรยุทธ บูรณพิทักษ์สันติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบังได้ดำเนินการให้คำปรึกษาบริษัท กวนอิมริชเช็สริส ประเทศไทย จำกัด ด้านกลยุทธ์ด้านการตลาด ทำการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ ทางธุรกิจ การให้คำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ อาจารย์ชนกมณฐ์ รักษาเกียรติ อาจารย์ประจำคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์
Coco Easy
บริษัท โคโค อีซี่ จำกัด ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 9 157 หมู่ที่5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120 ที่ทำงาน เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ผู้ติดต่อ นายบรรพต เคลียพวงทิพย์ M 081 817 4833 หัวหน้าทีม ดร เอกพงษ์ ชีวิตโสภณ โทรศัพท์ 662 516 5017 ติดต่อ คุณผ่านฟ้า จันทร์ทำมา 089 7736650 โทรสาร 662 516 5017 โทรสาร 02 3298356 8 ต่อ 13 e mail bunphotk coconuteasy com e mail cheevitsopon hotmail com ความเป็นมา ผู้ประกอบการเป็นผู้ที่สนใจที่จะทำนวัตกรรม มะพร้าวเผาที่สะดวกกับการรับประทาน โดยใช้เลเซอร์ยิง เป็นวงกลม และติดห่วงสำหรับดึงที่ด้านบนของมะพร้าว เพื่อให้เปิดรับประทานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ได้รสชาติที่สดใหม่ การให้คำปรึกษาด้านเทคนิค มะพร้าวน้ำหอมเผารูปแบบใหม่ เป็นนวัตกรรมแบบใหม่ที่ยังไม่มีในท้องตลาด เหมาะกับทุกเพศทุกวัย สะดวกรวดเร็วกับการเปิดรับประทาน ได้รสชาติที่สดใหม่ไม่ต่างจากมะพร้าวเผาที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป มีลักษณะเฉพาะ รูปลักษณ์โดดเด่น ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ดร พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ ดร เอกพงษ์ ชีวิตโสภณได้แนะนำให้เลือกเทคนิคการใช้กระบวนการแช่เยือกแข็งโดยใช้ไนโตรเจนเหลว เพื่อให้อายุการเก็บนานขึ้น และบรรจุด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาให้มีรูปลักษณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะของมะพร้าวเผา ลักษณะเนื้อสัมผัสและรสชาติไม่แตกต่างจากมะพร้าวเผาที่จำหน่ายในท้องตลาด การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและกลยุทธ์การตลาด อาจารย์มานิต รัตนสุวรรณ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาด และคุณธีรยุทธ บูรณพิทักษ์สันติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบังได้ดำเนินการให้คำปรึกษา บริษัท โคโค อีซี่ จำกัด ด้านกลยุทธ์ด้านการตลาด ทำการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ ทางธุรกิจและให้คำปรึกษาด้านการจัดตั้งบริษัท การให้คำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ อาจารย์ชนกมณฐ์ รักษาเกียรติ อาจารย์ประจำคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์
เครื่องดื่มน้ำผลไม้รวมผงเพื่อสุขภาพ
วิสาหกิจชุมชนท่าเรือพูนทรัพย์ ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 25 1 หมู่ที่ 4 ตำบล รอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 12500 ที่ทำงาน เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ผู้ติดต่อ นางประเทืองศรี ขันชะลี หัวหน้าทีม ดร กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์ โทรศัพท์มือถือ 081 5805189 ติดต่อ คุณผ่านฟ้า จันทร์ทำมา 089 7736650 โทรสาร โทรสาร 02 3298356 8 ต่อ 13 e mail chaleena55 hotmail com e mail k khwanpruk gmail com ความเป็นมา ผู้ประกอบการ เป็นวิสาหกิจชุมชน มีผลิตภัณฑ์หลักคือ น้ำกระเจี๊ยบผสมพุทราจีน และน้ำลูกยอ บรรจุภัณฑ์ชั้นในเป็นขวดแก้ว บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกเป็นกล่องกระดาษ มีกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายคือกลุ่มผู้รักสุขภาพ เน้นสรรพคุณการป้องกันโรคหัวใจ คลอเรสเตอรอล ความดัน มุ่งผู้บริโภคที่มีฐานะปานกลางค่อนข้างสูง การให้คำปรึกษาด้านเทคนิค ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ดร กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์ นวัตกรรมที่แนะนำคือ น้ำผลไม้ในรูปแบบที่เป็นผงพร้อมชง ที่ทำให้ด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย spray drier เพื่อให้สะดวก และทำให้ขยายกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น น้ำหนักเบา กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเป็นกลุ่มเดิมคือผู้รักสุขภาพ จากภูมิปัญญาพื้นบ้านของบรรพบุรุษที่พบว่าลูกยอมีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นผลไม้ที่มีคุณสมบัติอายุวัฒนะ สามารถชลอวัย สอดคล้องกับผลการวิจัย โดยสภาวิจัยแห่งชาติ วช ที่ได้ค้นพบสารสำคัญในน้ำลูกยอ ที่มีสารอาหารต่างๆ ที่ดี และมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย เช่น สารสโคโพลิติน ช่วยขยายหลอดเลือด ปรับความดันเลือดให้ปกติ ลดความดันโลหิตสูง ลดคลอเลสเตอรอล เบาหวาน ลดการอักเสบ สารโปรเซอโรนีน โปรเซอโรเนสเซอโรนีน ช่วยฟื้นฟูเซลล์ที่บกพร่องให้คืนสู่สภาพปกติ บรรเทาอาการปวด สารแอนทราควิโนน กระตุ้นการเผาผลาญอาหาร ต้านเชื้อแบคทีเรีย และ มีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายได้แก่โปรตีน แร่ธาตุต่างๆ กรดอะมิโน สารจำพวกเอนไซม์ โคเอนไซม์ วิตามิน และ เกลือแร่ จำนวน 153 ชนิด ผนวกกับภูมิปัญญาของนักธรรมชาติบำบัดที่พบว่าการผสมผสานระหว่างน้ำกระเจี๊ยบแดงกับพุทราจีนให้ประโยชน์ต่อหลอดเลือด และระดับคลอเลสเตอรอล ดังนั้นจึงมีการนำวัตถุดิบทั้งสามชนิดมาผลิตเป็นน้ำกระเจี๊ยบ พุทราจีนผสมลูกยอ และทำให้เป็นผง เพื่อให้มีทางเลือกที่สะดวกหลากหลายในการบริโภค สามารถชงดื่มได้ทั้งร้อนและเย็น สามารถกำหนดระดับความหวานได้ด้วยตนเอง สามารถใช้น้ำผึ้ง น้ำตาล หรือสารให้ความหวานแทนน้ำตาลได้ในปริมาณที่ชอบ หรือจะเลือกดื่มรสธรรมชาติแบบดั่งเดิม นอกจากนั้นยังเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับพกพาในการเดินทางไปได้ในทุกสถานที่ กาให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและกลยุทธ์การตลาด อาจารย์มานิต รัตนสุวรรณ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาด และคุณธีรยุทธ บูรณพิทักษ์สันติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบังได้ดำเนินการให้คำปรึกษา วิสาหกิจชุมชนท่าเรือพูนทรัพย์ ด้านกลยุทธ์ด้านการตลาด ทำการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ ทางธุรกิจและให้คำปรึกษาด้านการจัดตั้งบริษัท การให้คำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ อาจารย์นีรวรรณ สมบูรณ์บูรณะ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทดลองทำผลิตภัณฑ์ น้ำลูกยอผสมผง โดยการใช้เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย กำหนดสูตรส่วนผสมระหว่างน้ำลูกยอผสมเข้มข้นผสมกับสารช่วยทำแห้ง
Satay Kit Box
บริษัท หมูสะเต๊ะอพอลโลศรีราชา จำกัด ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 48 20 หมู่ที่ 9 ถนน สุขุมวิท ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110 ที่ทำงาน เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ผู้ติดต่อ นางสาวภาวิณี อังคณาทรัพย์ หัวหน้าทีม ผศ ดร พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ โทรศัพท์มือถือ 089 4963434 ติดต่อ คุณผ่านฟ้า จันทร์ทำมา 089 7736650 โทรสาร โทรสาร 02 3298356 8 ต่อ 13 e mail p angkanasap gmail com e mail porncheloem hotmail com ความเป็นมา ผู้ประกอบการเป็นร้านจำหน่ายหมูสะเต๊ะ ที่มีชื่อเสียงที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีร้านจัดจำหน่ายอยู่ 3 สาขา ต้องการนวัตกรรม ที่อาศัยรากเดิมจากสูตร และชื่อเสียงที่มีอยู่ และต้องการขยายตลาดให้กว้างขวางกว่าเดิม ที่ปรึกษาแนะนำให้ทำเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ได้แก่ ผงหมักหมูสะเต๊ะ น้ำจิ้มหมูสะเต๊ะ และน้ำอาจาด การให้คำปรึกษาด้านเทคนิค ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ดร พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ แนะนำให้เลือกเทคนิคการแปรรูป การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและกลยุทธ์การตลาด อาจารย์มานิต รัตนสุวรรณ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาด และคุณธีรยุทธ บูรณพิทักษ์สันติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบังได้ดำเนินการให้คำปรึกษา บริษัท สวนเย็นสบาย จำกัด ด้านกลยุทธ์ด้านการตลาด ทำการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ ทางธุรกิจและให้คำปรึกษาด้านการจัดตั้งบริษัท อาจารย์มานิต รัตนสุวรรณ ได้ดำเนินการให้คำปรึกษา ด้านกลยุทธ์ด้านการตลาด ทำการวิเคราะห์ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ทางที่ปรึกษาและผู้ประกอบการเสนอ ดังนี้ 1 ผู้รับคำปรึกษาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหมูสะเต๊ะยี่ห้ออพอลโล อยู่ที่ศรีราชาและชลบุรี 2 สนใจจะขยายธุรกิจในจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันมี 3 ร้าน 3 คณะที่ปรึกษาแนะนำว่าถ้าจะขยายไปทั้งจังหวัด ควรปรับปรุงเรื่องสูตรและบรรจุภัณฑ์ ให้มากกว่า PRESERVE สินค้าได้ จึงควรขยายสาขา 4 ผู้รับคำปรึกษาตกลงใจที่จะขอให้คณะอาจารย์ร่วมพิจารณาระบบ PRESERVE ดังกล่าว 5 ส่วนชื่อร้านค้าได้เสนอแนวคิดเรื่องชื่อเดิมและชื่อใหม่ BY APOLLO SRIRACHA นวัตกรรมการผลิต ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นนวัตกรรมแบบใหม่ที่ยังไม่มีในท้องตลาดทั่วไป โดยชุดหมูสะเต๊ะจะสะดวก รวดเร็ว เหมาะกับยุคสมัย ในชุดหมูสะเต๊ะจะประกอบไปด้วย ผงหมักหมูสะเต๊ะ น้ำจิ้มหมูสะเต๊ะ และน้ำอาจาด การนำไปประกอบอาหารจะสะดวกแค่ฉีกซอง ถ้าเป็นผงหมักก็สามารถหมักกับเนื้อไก่ หมึก กุ้ง ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่หมูเท่านั้น ในส่วนของน้ำจิ้มนั้นก็สามารถฉีกซองรับประทานได้เลย และน้ำอาจาดก็หั่นแตงกวาและพริกลงในน้ำอาจาดที่มาในชุดหมูสะเต๊ะ ก็สามารถรับประทานหมูสะเต๊ะสูตรดั้งเดิมที่มีมานานอยู่ที่บ้านโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปถึงศรีราชา ในส่วนของวัตถุดิบที่นำมาทำผงหมักนั้นก็ทำการเลือกสรรวัตถุดิบซึ่งประกอบด้วยสมุนไพรหลายอย่างที่มีประโยชน์ และในการเลือกวัตถุดิบที่นำมาทำน้ำจิ้มหมูสะเต๊ะก็เลือกสรรถั่วที่มีคุณภาพดีมากทำเพื่อให้ชุดหมูสะเต๊ะที่ออกมาเป็นชุดหมูสะเต๊ะที่มีคุณภาพ การให้คำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ อาจารย์ชนกมณฐ์ รักษาเกียรติ อาจารย์ประจำคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์
Sweet Leave Herbal
บริษัท สวนเย็นสบาย จำกัด ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 87 5 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15130 ที่ทำงาน เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ผู้ติดต่อ นางชนนี สีโหดา หัวหน้าทีม อ สมัคร รักแม่ ผศ ดร พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ โทรศัพท์มือถือ 080 0180093 ติดต่อ คุณผ่านฟ้า จันทร์ทำมา 089 7736650 โทรสาร โทรสาร 02 3298356 8 ต่อ 13 e mail god kit hotmail com e mail pornchaloem hotmail com ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวรชยา ธารากุลทิพย์ ความเป็นมา ผู้ประกอบการเป็นเกษตรกรผู้ผลิตใบผักหวานป่าในเขต อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ปลูกผักหวานได้คุณภาพดีเพื่อจำหน่ายสด และได้เริ่มทำการแปรรูปเบื้องต้น ด้วยการทำแห้ง เป็นชาผักหวานป่าชงดื่ม บรรจุในซอง จากนั้นผู้ประกอบการได้ริเริ่มแปรรูปเป็นชาผักหวานป่าพร้อมดื่ม บรรจุในขวด PET โดยได้จ้างให้บริษัทผู้ผลิตน้ำองุ่น ผลิต ซึ่งผู้รับจ้างผลิตใช้เทคนิคบรรจุร้อน hot filling แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็นประเภทอาหารกรดต่ำ low acid food ไม่เหมาะสมที่จะใช้กระบวนการดังกล่าว ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาเกิดการเสื่อมเสียเนื่องจากจุลินทรีย์ ต้องเรียกเก็บสินค้าคืน การให้คำปรึกษาด้านเทคนิค ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ดร พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ อ สมัครรักแม่แนะนำให้เลือกเทคนิคการแปรรูปด้วยความร้อน 2 แนวทางคือ 1 ปรับ pH ของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในช่วง 3 3 5 โดยอาจจะทำเป็นรส น้ำผึ้งมะนาว และใช้เทคนิคการบรรจุร้อน 2 ใช้สูตรดังเดิม เป็นอาหารประเภทกรดต่ำ โดยใช้เทคนิคการผลิตแบบปลอดเชื้อ Aseptic filling and packaging system การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและกลยุทธ์การตลาด อาจารย์มานิต รัตนสุวรรณ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาด และคุณธีรยุทธ บูรณพิทักษ์สันติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบังได้ดำเนินการให้คำปรึกษา บริษัท สวนเย็นสบาย จำกัด ด้านกลยุทธ์ด้านการตลาด ทำการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ ทางธุรกิจและให้คำปรึกษาด้านการจัดตั้งบริษัท นวัตกรรมการผลิต ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ ชาผักหวานป่า มีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆ และอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย และด้วยกรรมวิธีการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ คัดสรรใบผักหวานที่มีคุณภาพดี ที่นำมาผลิต คัดเลือกใบที่แก่พอเหมาะ และนำมาผ่านกระบวนการอบแห้ง พิถีพิถันจนกระทั่งถึงการบรรจุ ชาผักหวานป่า มีสีเหลือง กลิ่นหอม ชุ่มคอ รสชาติเป็นเอกลักษณ์ บรรจุด้วยระบบ Aseptic cold pack ทำให้รักษาสี กลิ่น รสชาติ ไม่แตกต่างจากเมื่อยังไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน และรักษาสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ ลักษณะเด่นอีกประการคือ ชาผักหวานป่าไม่มีคาเฟอีน ไม่ใช้สารกันเสีย สามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิได้ถึง 1 ปี การให้คำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ อาจารย์ชนกมณฐ์ รักษาเกียรติ อาจารย์ประจำคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์ ที่ปรึกษาทดลองผลิต ชาผักหวานป่า ในระดับห้องปฏิบัติการจำนวน 1100 ขวด เพื่อกำหนดสูตร และวางแผนร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อเตรียมผลิตใบชาแห้งที่จะใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตชาผักหวานป่่าปริมาณ 200000 ขวด และถวายพระเนื่องในงานตักบาตร ลาดกระบังรวมใจ ตักบาตร 1054 รูป วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ ศ 2556 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะที่ปรึกษาและคณะครู นักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ได้เดินทางไปดูสวนผักหวานป่าของ บริษัท สวนเย็นสบาย จำกัด ที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี การผลิตน้ำชาผักหวานป่าด้วย OEM คือ บริษัท Toyopack ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยระบบปลอดเชื้อ เพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ final product ก่อนที่จะวางแผนเพื่อผลิตตามแผนการของทางบริษัท วางแผนเพื่อผลิตจำหน่าย การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ผลิต การวางแผนเพื่อผลิตใบผักหวานให้เพียงพอกับอัตราการผลิต กลยุทธ์และการตลาดในอนาคต
โจ๊กจมูกข้าว ธัญพืช 5 สี
บริษัท เฮลท์ดีไซน์ จำกัด ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 75 ซอยพัฒนาการ 56ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ที่ทำงาน เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบังเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ติดต่อ นายชวาล จันทราเทพธิมากุล หัวหน้าทีม ผศ ดร มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ โทรศัพท์มือถือ 085 6685688 ติดต่อ คุณผ่านฟ้า จันทร์ทำมา 089 7736650 โทรสาร โทรสาร 02 3298356 8 ต่อ 13 e mail Chawan ph gmail com e mail kpmarade gmail com ความเป็นมา ผู้ประกอบการผลิตอาหารสำหรับผู้รักสุขภาพ ผู้ประกอบการต้องการให้เน้นเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและได้คุณภาพกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้รักสุขภาพทั่วไปและกลุ่มผู้สูงวัย ได้พิจารณาเลือกอาหารปรุงสำเร็จที่บรรจุในรูปแบบสะดวก สามารถรับประทานได้รวดเร็ว ไม่ต้องใช้เวลาในการเตรียมมาก สามารถเก็บรักษาได้ โครงการได้แนะนำเลือกผลิตอาหารสำเร็จรูปจากถั่ว 5 สีซึ่งอุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการเป็นตัวอย่างอาหารร่วมโครงการ ตามหลักโภชนาการ การบริโภคอาหารเช้านับเป็นสิ่งสำคัญ แต่อย่างไรก็ตามการเตรียมหรือประกอบอาหารเช้าสำหรับสังคมปัจจุบันกระทำได้ลำบาก เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการเตรียมหรือประกอบอาหารช่วงเช้ามากนัก ต้องรีบไปทำงาน การผลิตอาหารเช้าให้อยู่ลักษณะอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานจึงเป็นประโยชน์และช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกสรรผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการบริโภคอาหารมากขึ้น ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว กอปรกับสภาวะสังคมที่นิยมบริโภคอาหารที่อยู่ในรูปแบบสะดวก เน้นคุณค่าโภชนาการมากขึ้น และมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามดึงดูดใจลูกค้า สำหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ในรูปแบบของโจ๊กสำเร็จรูป จึงได้คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณค่าอาหารจากถั่ว 5 สี ถั่วแดง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วดำ และถั่วขาว นำมาผสมกับลูกเดือยและจมูกข้าวมาผลิตเป็นโจ๊กสำเร็จรูป โดยเน้นผู้บริโภคเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้รักสุขภาพ และกลุ่มผู้สูงวัย ที่ต้องการโภชนาการทางอาหารที่ดีในการเสริมสร้างสุขภาพ การให้คำปรึกษาด้านเทคนิค ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ผศ ดร มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ แนะนำวิธีการผลิตแนวทางการผลิตอาหารสำเร็จรูปจากถั่ว 5 สี เช่น อาหารเช้าสำเร็จรูป Breakfast Cereal ด้วยกรรมวิธีเอ็กซ์ทรูชั่น สามารถนำมารับประทานกับนม หรือโจ๊กลูกเดือยผสมถั่ว 5 สี แนวทางผลิตที่เป็นไปได้ในระยะต้นคือการผลิตเป็นโจ๊กลูกเดือยผสมถั่ว 5 สี โดยมีส่วนผสมจาก ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วขา ถั่วแดง ถั่วดำ และลูกเดือย แนะนำขั้นตอนการผลิต ทำการทดลองผลิต เพื่อสังเกตลักษณะปรากฏและรสชาติ โจ๊กจมูกข้าว ธัญพืช 5 สีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นอาหารปรุงสำเร็จบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกต่อการบริโภค คือเพียงฉีกซองหรือแกะกล่องก็สามารถรับประทานได้ทันที ผลิตภัณฑ์โจ๊กจมูกข้าวและธัญพืช 5 สี ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยทั่วไปหากผู้บริโภคทำเอง จะเสียเวลาในการประกอบหรือปรุงอาหารนานมาก การผลิตโจ๊กจมูกข้าว ธัญพืช 5 สี เป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานจึงสะดวกและเหมาะกับสภาพการดำรงชีวิตในปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์
ซุปฟักทองสำหรับผู้ป่วย
บริษัท โปรแอ็กซ์ทีฟแคร์ จำกัด ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ตั้งโรงงาน 29 อาคาร บางกอกบิสสิเนสเซ็นเตอร์ ซอยเอกมัย ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ที่ทำงาน เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ผู้ติดต่อ นางชนิดา พงศ์สงวนสิน หัวหน้าทีม ผศ ดร มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ โทรศัพท์ 02 7140213 4โทรศัพท์มือถือ 081 3060691 ติดต่อ คุณผ่านฟ้า จันทร์ทำมา 089 7736650 โทรสาร โทรสาร 02 3298356 8 ต่อ 13 e mail chanidagibbon yahoo co th e mail kpmarade gmail com ความเป็นมา ผู้ประกอบการเป็นผู้ขายยา จึงสนใจที่จะทำอาหารสำหรับผู้ป่วยให้เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผู้ป่วยหรือผู้ทีมีปัญหาสุขภาพสามารถรับประทานได้โดยสะดวก ได้แนะนำให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของผงพร้อมละลายหรือคืนรูปให้เป็นอาหารข้นหนืด เกณฑ์คุณภาพอาหารสำหรับผู้ป่วย ฟักทองผงสำเร็จรูป พร้อมชงละลาย เนื่องจากการเตรียมอาหารสดให้กับผู้ป่วยมักประสบกับปัญหาความยุ่งยาก ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ การนำมาเก็บรักษา การนำมาปรุงประกอบเป็นอาหาร ซึ่งต้องใช้เวลาและใช้แรงงาน การมีวัตถุดิบอาหารที่อยู่ในรูปแบบสะดวกและมีคุณค่าทางโภชนาการต่อการนำมาบริโภคจึงเป็นสิ่งสำคัญและช่วยอำนวยความความสะดวกต่อการจัดเตรียมอาหารให้กับผู้ป่วย การให้คำปรึกษาด้านเทคนิค ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ผศ ดร มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ แนะนำแนวทางการผลิตฟักทองผงด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย การเตรียมวัตถุดิบเริ่มต้น สภาวะในการผลิต อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิต สถานที่ผลิตในลักษณะการรับจ้าง OEM มีการกำหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์ผงที่ต้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ วิธีการนำไปเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วย ในรูปแบบข้นหนืด พร้อมป้อนทางสายยาง หรือใช้เป็นเครื่องดื่ม นวัตกรรมการผลิต ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ ซุบฟักทองเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นผงแห้ง สามารถนำมาชงละลายหรือใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสำหรับผู้ป่วยได้อย่างสะดวก ในการนำผลิตภัณฑ์ไปชงละลายเป็นซุบฟักทองสามารถปรับลักษณะเนื้อสัมผัสของซุบให้มีความข้นหนืดได้ตามความเหมาะสมของผู้ป่วย ทำให้สะดวกต่อการจัดเตรียมอาหารให้กับผู้ป่วย ผลิตภัณฑ์มีรสชาดที่ดี สีสวย ย่อยง่าย ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ต่อผู้ป่วยได้ง่าย ช่วยทำให้การขับถ่ายสะดวกขึ้น นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ซุบฟักทองผงยังสามารถเก็บใช้ได้นาน จึงช่วยลดค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และแรงงานในการเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วยลงมาก บรรจุภัณฑ์


สมัครสมาชิก

สนับสนุนโดย / Supported By

  • บริษ้ท มาเรล ฟู้ดส์ ซิสเท็ม จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ระบบการชั่งน้ำหนัก, การคัดขนาด, การแบ่ง, การตรวจสอบกระดูก และการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริการ ออกแบบ ติดตั้ง กรรมวิธีการแปรรูปทั้งกระบวนการ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ปลา เนื้อ และ สัตว์ปีก โดยมีวิศวกรบริการและ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ มาเรล เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของอุปกรณ์การแปรรูปอาหารที่ทันสมัย​​ครบวงจรทั้งระบบ สำหรับอุตสาหกรรม ปลา กุ้ง เนื้อ และสัตว์ปีก ต่างๆ เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก Stork และ Townsend จาก Marel อยู่ในกลุ่มเครื่องที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ สามารถบริการครบวงจรตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนเสร็จเป็นสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยสำนักงานและบริษัทสาขามากกว่า 30 ประเทศ และ 100 เครือข่ายตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ที่พร้อมทำงานเคียงข้างลูกค้าเพื่อขยายขอบเขตผลการแปรรูปอาหาร Marel Food Systems Limited. We are supply weighing, grading, portioning, bone detection and software applications as well as complete turn-key processing solutions for fish, meat and poultry. We have service engineer and office in Bangkok. Marel is the leading global provider of advanced food processing equipment, systems and services to the fish, meat, and poultry industries. Our brands - Marel, Stork Poultry Processing and Townsend Further Processing - are among the most respected in the industry. Together, we offer the convenience of a single source to meet our customers' every need. With offices and subsidiaries in over 30 countries and a global network of 100 agents and distributors, we work side-by-side with our customers to extend the boundaries of food processing performance.
  • We are well known for reliable, easy-to-use coding and marking solutions which have a low total cost of ownership, as well as for our strong customer service ethos. Developing new products and a continuous programme of improving existing coding and marking solutions also remain central to Linx's strategy. Coding and marking machines from Linx Printing Technologies Ltd provide a comprehensive solution for date and batch coding of products and packaging across manufacturing industries via a global network of distributors. In the industrial inkjet printer arena, our reputation is second to none. Our continuous ink jet printers, laser coders, outer case coders and thermal transfer overprinters are used on production lines in many manufacturing sectors, including the food, beverage, pharmaceutical, cosmetics, automotive and electronic industries, where product identification codes, batch numbers, use by dates and barcodes are needed. PTasia, THAILAND With more than 3,700 coding, marking, barcode, label applicator, filling, packing and sealing systems installed in THAILAND market. Our range is includes systems across a wide range of technologies. To select the most appropriate technology to suit our customers. An excellent customer service reputation, together with a reputation for reliability that sets standards in the industry, rounds off the PTAsia offering and provides customers with efficient and economical solutions of the high quality. Satisfyingcustomers inTHAILAND for 10 years Our 1,313 customers benefit from our many years of experience in the field, with our successful business model of continuous improvement. Our technical and service associates specialise in providing individual advice and finding the most efficient and practical solution to every requirment. PTAsia extends its expertise to customers in the food, beverage, chemical, personal care, pharmaceutical, medical device, electronics, aerospace, military, automotive, and other industrial markets.
  • วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การอยู่ในระดับแนวหน้า "ฟอร์ฟร้อนท์" ของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และนำเทคโนโลยีนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ ฟู้ดเทค จำกัด เชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ จำหน่าย สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และความตรงต่อเวลา เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่วมกันระยะยาว Our vision is to be in the "forefront" of technology in its field and suitably apply the technology to industries and production in Thailand for customers' utmost benefits. Forefront Foodtech Co., Ltd. strongly believes in and is committed to our own business philosophy which is to supply high quality products and service appropriately to each customer's requirements with honesty and punctuality in order to maintain long term win-win business relationship. Forefront Foodtech Co., Ltd. is the agent company that supplies machinery and system, install and provide after sales service as well as spare parts. Our products are: Nock, made in Germany: manufacturer of skinning machines, membrane skinning machine, slicers and scale ice makers. Frey, made in Germany: manufacturer of vacuum stuffers and chain linking system. Kronen, made in Germany: manufacturer of washing, centrifuges and cutting machinery for vegetable and fruits. Bandall, made in Netherlands: manufacturer of banding machine. Emerson, made in Romania: smoke chamber. G.Mondini, made in Italy: manufacturer of top seal, skin pack, paper seal, slimfresh and slicefresh for ready meal, meat, petfood and etc. Dorit, made in Germany: manufacturer of tumblers and injectors. Cliptechnik, made in Germany: manufacturer of single and double clippers for table top use and standalone clipping machines. Firex, made in Italy: manufacturer of food-processing equipment for kitchen and commercial equipment. Orved, made in Italy: manufacturer of vacuum packing machine. Carsoe, made in Denmark: designs and produces products for the seafood and food processing industry Gernal, made in Belgium: manufacturer of food-processing equipment for industrial Mado, made in Germany: manufacturer of meat-processing industry