connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Supplier Directory

ค้นหา 549 รายการ

Food processing equipments

Bakery equipment

เบเกอรี (bakery) หรือเรียกว่า ขนมอบ คือ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีแป้งสาลี (wheat flour) เป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้สุกด้วยการอบ (baking) เช่น เค้ก (cake) ขนมปัง (bread) คุ้กกี้ 

 

Battering, Coating

Coating หมายถึ่งการห่อหุ้ม การเคลือบผิว ฉาบ หรือทาผิววัสดุด้วยสาร หรือส่วนผสมอื่น เช่น การเคลือบผิวของขนมอบกรอบด้วยน้ำตาล การเคลือบผิวของกระป๋อง เป็นต้น

Boiling, Cooking

การเดือด หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นไอเมื่อได้รับความร้อน เกิดฟองอากาศ (air bubble) อย่างรวดเร็ว เนื่องจากของเหลวมีความดันไอ (vapour pressure) เท่ากับความดันบรรยากาศรอบๆ

Cutter, Dicer, Slicer

Dicer หมายถึงอุปกรณ์หรือเครื่องจักร ที่ใช้เพื่อลดขนาดอาหาร (size reduction) ด้วยการหั่นอาหารให้เป็นชิ้นลูกเต๋า

 

 

Dryer

เครื่องทำแห้ง (dryer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อทำแห้ง (dehydration) อาหาร ด้วยการดึงน้ำออกจากอาหาร เพื่อลดความชื้น

Evaporator, Concentrator

การระเหย คือการที่โมเลกุลของของเหลวบริเวณผิวหน้าหลุดออกไปเป็นแก๊ส จากการเคลื่อนที่และการชนกันของโมเลกุล มีแลกเปลี่ยนพลังงานซึ่งกันและกัน ทำให้แต่ละโมเลกุลของของเหลวมีพลังงานจลน์แตกต่างไปจากพลังงานจลน์เฉลี่ย โมเลกุลที่มีพลังงานจลน์สูง ก็จะเอาชนะแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล จะหลุดออกไปจากผิวหน้าของของเหลว และกลายเป็นแก๊ส

Extractor

เครื่องสกัด เครื่องคั้น เครื่องบีบ เช่น juice extractor คือ เครื่องคั้นน้ำผลไม้

 

Filter, Separator, Centrifuge

การแยกสารหรือวัสดุต่างชนิดออกจากกัน มีหลายวิธี เช่น การกลั่น (distillation) การตกผลึก (crystallization) การแยกทางกล การเหวี่ยงด้วยแรงหนีศูนย์ (centrifugation)

Fish processing

เครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย สำหรับ ปลา เช่น เครื่องลอกหนังปลา เครื่องหั่น

Freeze /Cold /Chill storage

ห้อง เย็น/แช่แข็ง/ตู้แสดงสินค้า การทำแห้งแบบเยือกแข็งด้วยวิธีการระเหิดภายใต้สุญญากาศ

Freezer

เครื่องแช่เยือกแข็ง (freezer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการแช่เยือกแข็ง (freezing) เพื่อการถนอมอาหาร (food preservation)

Fruit & Vegetable processing

เครื่องจักรต่างๆ ใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ ผัก ผลไม้ เช่น เครื่อง ล้าง ปอกเปลือก หั่น คว้านไส้ สลัดน้ำ

Fryer

เครื่องทอดแบบต่างๆ เช่น ทอดแบบสุญญากาศ ทอดแบบน้ำมันท่วม

Glazer

เกลซ เป็นการเคลือบหรือทาผิวนอกของชิ้นอาหาร เช่น การทาขนมอบด้วยน้ำนมหรือไข่ เพื่อให้ผิวนอกเรียบและมีความมันวาว หรืออาจใช้กับการเคลือบเครื่องปั้นดินเผาก็ได้

https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/5051/glaze-เกลซ

Homogenizer, Emulsifier

เครื่องฮอโมจีไนซ์ (homogenizer) อาจเรียกว่า pressure homogenizer เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหารที่ใช้เพื่อการฮอโมจีไนซ์ (homogenization) ใช้เพื่อการผสม (mixing) และลดขนาดเม็ดไขมันในของเหลว

Ice cream equipment

ไอศกรีม เป็นผลิตภัณฑ์นม (dairy product) ชนิดหนึ่งที่เป็นของหวาน ที่ผ่านการแช่เยือกแข็ง (freezing)

ชนิดของไอศกรีมตามพระราชบัญญัติอาหาร พศ 2552 ได้แบ่งไอศกรีมเป็น 5 ชนิดดังนี้

https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1139/ice-cream-ไอศกรีม

 

Meat processing

เครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย สำหรับ เนื้อ เช่น ตู้รมควัน เครื่องบด เครื่องนวดสุญญากาศ เครื่องลอกหนัง

หุ่นยนต์ตัดกระดูกอัตโนมัติ

Milling / Grinding machine

การทำให้ผลิตภัณฑ์ มีขนาดเล็กลง โดยวิธีการบด บีบ อัด ขัดสี กระแทก การสับหยาบ

Miscellaneous

วัสดุสิ้นเปลือง และ เครื่องจักรอื่นๆ เพิ่มเติม

Mixer, Mixing tank, Blender

เครื่องผสม (mixer) อาจเรียกว่า blender หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ผสมของตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปให้เข้ากัน ทำให้ของที่ผสมกันสามารถกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อให้ได้สมบัติที่ต้องการ

Peeler (เครื่องปอกเปลือก )

เครื่องปอกเปลือก (peeler) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการปอกเปลือก (peeling) วัตถุดิบ เช่น  ผัก ผลไม้ กุ้ง ก่อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูป เช่น การทำแห้ง การแช่เยือกแข็ง การบรรจุกระป๋อง (canning)

Poultry processing

หุ่นยนต์อัตโนมัติ สำหรับ ตัด แยก กระดูกไก่ทั้งตัว ให้ความแม่นยำสูงและให้ผลตอบแทนสูง

Retort

รีทอร์ท (retort) อาจเรียก เครื่องฆ่าเชื้อ หรือ หม้อฆ๋าเชื้อภายใต้แรงดัน หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้แปรรูปอาหารด้วยความร้อน (thermal processing) เพื่อฆ่าเชื้ออาหารซึ่งบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท (hermectically sealed container) เช่น กระป๋อง ขวดแก้ว ถุงทนร้อนสูง (retortable pouch) โดยใช้อุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส

Sorter, Grader, Sizer

เครื่องคัด (sorter) แยกหรือเลือก วัสดุที่มีลักษณะเฉพาะเหมือนกัน ออกจากวัสดุที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันตามสมบัติทางกายภาพ หรือสมบัติเชิงวิศวกรรม เครื่องคัดคุณภาพ ใช้คัดแยกวัสดุที่มีคุณภาพแตกต่างกัน เช่น ขนาด  สี  ความอ่อนแก่ เครื่องคัดขนาด (sizer) ใช้เพื่อการคัดแยก (sortingวัตถุดิบ โดยใช้ขนาด (size) เป็นเกณฑ์ การคัดขนาดเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อเตรียมวัตถุดิบ หรือ ระหว่างการผลิต หรือผลิตภัณฑ์หลังแปรรูปที่มีขนาดแตกต่างกันออกจากกัน

 

Steamer

การนึ่ง (steaming) คือ วิธีการทำอาหารให้สุกด้วยการใช้ความร้อนจากไอน้ำร้อน ที่ได้จากการต้มน้ำเดือด การนึ่งโดยทั่วไป
จะทำที่ความดันบรรยากาศปกติ ที่อิ่มตัวด้วยไอน้ำ อุณหภูมิอยู่ ระหว่าง 100 -105 องศาเซลเซียส ความร้อนจากไอน้ำจะถูกถ่ายเท
ไปยังผิวหน้าของอาหาร ด้วยการพาความร้อน และเข้าสู่ภายในชิ้นอาหารด้วยการนำความร้อน

Washer Seafood, Herb, Fruit & Vegetable

เครื่องล้าง (washer) ในอุตสาหกรรมอาหาร ใช้เพื่อการล้าง วัตถุดิบ เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ สมุนไพร อาหารทะเล ปลาทะเล  


สมัครสมาชิก

สนับสนุนโดย / Supported By

  • บริษ้ท มาเรล ฟู้ดส์ ซิสเท็ม จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ระบบการชั่งน้ำหนัก, การคัดขนาด, การแบ่ง, การตรวจสอบกระดูก และการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริการ ออกแบบ ติดตั้ง กรรมวิธีการแปรรูปทั้งกระบวนการ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ปลา เนื้อ และ สัตว์ปีก โดยมีวิศวกรบริการและ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ มาเรล เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของอุปกรณ์การแปรรูปอาหารที่ทันสมัย​​ครบวงจรทั้งระบบ สำหรับอุตสาหกรรม ปลา กุ้ง เนื้อ และสัตว์ปีก ต่างๆ เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก Stork และ Townsend จาก Marel อยู่ในกลุ่มเครื่องที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ สามารถบริการครบวงจรตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนเสร็จเป็นสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยสำนักงานและบริษัทสาขามากกว่า 30 ประเทศ และ 100 เครือข่ายตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ที่พร้อมทำงานเคียงข้างลูกค้าเพื่อขยายขอบเขตผลการแปรรูปอาหาร Marel Food Systems Limited. We are supply weighing, grading, portioning, bone detection and software applications as well as complete turn-key processing solutions for fish, meat and poultry. We have service engineer and office in Bangkok. Marel is the leading global provider of advanced food processing equipment, systems and services to the fish, meat, and poultry industries. Our brands - Marel, Stork Poultry Processing and Townsend Further Processing - are among the most respected in the industry. Together, we offer the convenience of a single source to meet our customers' every need. With offices and subsidiaries in over 30 countries and a global network of 100 agents and distributors, we work side-by-side with our customers to extend the boundaries of food processing performance.
  • วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การอยู่ในระดับแนวหน้า "ฟอร์ฟร้อนท์" ของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และนำเทคโนโลยีนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ ฟู้ดเทค จำกัด เชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ จำหน่าย สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และความตรงต่อเวลา เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่วมกันระยะยาว Our vision is to be in the "forefront" of technology in its field and suitably apply the technology to industries and production in Thailand for customers' utmost benefits. Forefront Foodtech Co., Ltd. strongly believes in and is committed to our own business philosophy which is to supply high quality products and service appropriately to each customer's requirements with honesty and punctuality in order to maintain long term win-win business relationship. Forefront Foodtech Co., Ltd. is the agent company that supplies machinery and system, install and provide after sales service as well as spare parts. Our products are: Nock, made in Germany: manufacturer of skinning machines, membrane skinning machine, slicers and scale ice makers. Frey, made in Germany: manufacturer of vacuum stuffers and chain linking system. Kronen, made in Germany: manufacturer of washing, centrifuges and cutting machinery for vegetable and fruits. Bandall, made in Netherlands: manufacturer of banding machine. Emerson, made in Romania: smoke chamber. G.Mondini, made in Italy: manufacturer of top seal, skin pack, paper seal, slimfresh and slicefresh for ready meal, meat, petfood and etc. Dorit, made in Germany: manufacturer of tumblers and injectors. Cliptechnik, made in Germany: manufacturer of single and double clippers for table top use and standalone clipping machines. Firex, made in Italy: manufacturer of food-processing equipment for kitchen and commercial equipment. Orved, made in Italy: manufacturer of vacuum packing machine. Carsoe, made in Denmark: designs and produces products for the seafood and food processing industry Gernal, made in Belgium: manufacturer of food-processing equipment for industrial Mado, made in Germany: manufacturer of meat-processing industry
  • We are well known for reliable, easy-to-use coding and marking solutions which have a low total cost of ownership, as well as for our strong customer service ethos. Developing new products and a continuous programme of improving existing coding and marking solutions also remain central to Linx's strategy. Coding and marking machines from Linx Printing Technologies Ltd provide a comprehensive solution for date and batch coding of products and packaging across manufacturing industries via a global network of distributors. In the industrial inkjet printer arena, our reputation is second to none. Our continuous ink jet printers, laser coders, outer case coders and thermal transfer overprinters are used on production lines in many manufacturing sectors, including the food, beverage, pharmaceutical, cosmetics, automotive and electronic industries, where product identification codes, batch numbers, use by dates and barcodes are needed. PTasia, THAILAND With more than 3,700 coding, marking, barcode, label applicator, filling, packing and sealing systems installed in THAILAND market. Our range is includes systems across a wide range of technologies. To select the most appropriate technology to suit our customers. An excellent customer service reputation, together with a reputation for reliability that sets standards in the industry, rounds off the PTAsia offering and provides customers with efficient and economical solutions of the high quality. Satisfyingcustomers inTHAILAND for 10 years Our 1,313 customers benefit from our many years of experience in the field, with our successful business model of continuous improvement. Our technical and service associates specialise in providing individual advice and finding the most efficient and practical solution to every requirment. PTAsia extends its expertise to customers in the food, beverage, chemical, personal care, pharmaceutical, medical device, electronics, aerospace, military, automotive, and other industrial markets.