Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Infective dose

Infective dose หมายถึง ปริมาณหรือจำนวนเซลล์ของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค (pathogen) ที่ผู้บริโภคได้รับใน 1 ครั้ง
แล้วทำให้เกิดการเจ็บป่วย

 

การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) ทางด้านจุลินทรีย์ในเบื้องต้น ใช้วิธีการคำนวณโดยการดัดแปลงสมการ
การเจริญของ
จุลินทรีย์ ดังนี้

Y = X × 2 n

โดย

Y = ค่า Infective dose (ปริมาณหรือจำนวนเซลล์ของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคที่ผู้บริโภคได้รับใน 1 ครั้ง
แล้วทำให้เกิดการเจ็บป่วย)

X = ปริมาณจุลินทรีย์ที่น่าจะยอมให้มีได้ในผลิตภัณฑ์อาหารในปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภค โดยปริมาณจุลินทรีย์นั้น
จะไม่เกิดอันตรายกับผู้บริโภค

n = จำนวนรอบของ generation time (ระยะเวลาในการที่เชื้อจะเพิ่มจำนวนเป็น 2 เท่า)

ทั้งนี้ค่า infective dose ได้มาจากฐานข้อมูลของต่างประเทศ โดยเลือกใช้ค่าที่ต่ำสุด สำหรับค่าจำนวนรอบของ
generation time พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ประกอบกัน ได้แก่ ค่า generation time ที่สั้นที่สุดในฐานข้อมูล สมบัติ
ของผลิตภัณฑ์อาหาร การเก็บรักษา และสภาวะการบริโภค

ส่วนปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภค เป็นค่ากำหนดตามบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182)
พ.ศ. 2541 เรื่องฉลากโภชนาการ
และข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย (2549)

 

ค่า infective dose ที่ใช้ในการคำนวณสำหรับจุลินทรีย์

ชนิดของ pathogen

infective dose

generation time

Enterobacter sakazakii 103 20
Listeria monocytogenes 103 35
Bacillus cereus 105 20
Clostridium perfringens 106 10
Salmonella <105 (เด็กและผู้สูงอายุ 1-10 เซลล์)  
Vibrio parahaemolyticus 105- 106  
Vibrio cholerae 106  
Shigella 10-100  
Escherichai coli 106  
Yersinia 109  
Steptococcus faecalis 109-1010  

 

กล่าวได้ว่าสมการที่ใช้ในการคำนวณมีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยที่มีข้อมูลทางระบาดวิทยาน้อยมาก
ทั้งนี้เพราะค่าที่ได้มีความปลอดภัยสูง เนื่องจาก
เป็นการใช้ตัวเลขซึ่งมาจากสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด และมีการคำนวณ
โดยคำนึงถึงเฉพาะ log
phase ของจุลินทรีย์ (ช่วงเวลาที่เชื้อมีการเพิ่มจำนวน) เท่านั้น (โดยไม่คำนึงถึง lag phase ของจุลินทรีย์
(ช่วงเวลาที่เชื้อหยุดเพิ่มจำนวน) )

นอกจากนี้จากที่ผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดไม่มีความเสี่ยงต่อการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค จึงไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์
จุลินทรีย์เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ดังนั้น
ชนิดของจุลินทรีย์ที่ต้องตรวจวิเคราะห์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละประเภท
จึงมีข้อกำหนดที่
แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากโอกาสการปนเปื้อนจากธรรมชาติ กรรมวิธีการแปรรูอาหาร สภาวะการเก็บรักษา
สภาวะการเตรียมอาหาร สภาวะการบริโภค และประชากรกลุ่มเสี่ยง สถานการณ์การ
ปนเปื้อนปัจจุบันที่พบในประเทศไทย และ
มาตรฐานต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม การจัดทำมาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในผลิตภัณฑ์อาหารตามที่ระบุไว้ในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ จำเป็นต้องมีการสำรวจสถานการณ์
การปนเปื้อนเชื้อดังกล่าวเป็นระยะๆ รวมทั้งติดตาม
ข้อมูลการศึกษาทางด้านระบาดวิทยาของเชื้อ
เหล่านี้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ เพื่อนำไปทบทวนมาตรฐานที่กำหนด
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

 (เข้าชม 1,599 ครั้ง)

สมัครสมาชิก